Sunday, September 27, 2020

Inner source, healing source - Innerlijke helende bron

 Inner source, healing source - Innerlijke helende bron

Sangha avond
Monday Sep 28, 2020   (English below)


Beste vrienden,
Wanneer je op een schip bent tijdens een storm op zee kan dat een angstige en gevaarlijke situatie zijn. Toch lukt het de bemanning en de kapitein (m/v) om het schip weer veilig in de haven te brengen. Ze hebben geleerd om om te gaan met de storm, te vertrouwen op het schip, op de zee en de wind en op zichzelf en elkaar. Al hun ervaring, inzicht en verbondenheid helpt hen de gevaarlijke situatie te doorleven.

De metafoor van de storm hoeft geen verdere uitleg, we voelen die iedere dag. Op veel fronten zullen we met elkaar, met inzicht en vertrouwen moeten handelen.
Je kunt de Dharma gebruiken als een innerlijke bron en kompas. Door thuis te komen bij jezelf kun je de verbinding en je Boeddha natuur voelen. We zijn samen en er is wijsheid in je aanwezig.

In de oude Sutra's wordt die wijsheid in metaforen weergegeven als personen, de Bodhisattva's, mensen die een bepaalde kwaliteit volledig tot uiting gebracht hebben. Als teken dat die kwaliteiten menselijke kwaliteiten zijn die ook in jou en mij aanwezig zijn.
Dit weekend werd ik herinnerd aan Bodhisattva Kshitigarbha, die wilde blijven bij mensen die lijden en in een hel leven. " ik zal niet rusten voor het laatste levende wezen bevrijd is uit de hel waarin ze verkeren, ook al zijn hun goede daden zo gering als een haar, een druppel water of een korrel zand. Ik zal geleidelijk alle levende wezens helpen bevrijding te bereiken"
Ook de kwaliteit van Kshitigarbha is een menselijke kwaliteit en is ons allemaal aanwezig.

Werken aan vrede is huiswerk, we kunnen ons thuis verzorgen, voor onszelf en voor de ander. We kunnen samen aan innerlijke vrede werken en elkaar steunen en bemoedigen.


Jij kunt de wereld een cadeau geven: Je stabiliteit en vrijheid, je compassie en je frisheid.

Maandagavond komen we via de ZOOM verbinding bij elkaar en fysiek bij elkaar in de Schatkamer.

Ik wens jullie vrijheid, compassie en vertrouwen
Hans

Je bent welkom in de Schatkamer (max 8 personen) en online (pls mail voor de link)

De indeling van de avond is:
19.30: aankomen, ontmoeting en thee
20h00   Introductie van het thema
Geleide meditatie, stille meditatie, 
ca 21h00.  dharma-sharing
ca 21h30  afsluiting 


Wanneer we mediteren hebben we een gelegenheid om te oefenen, om te ervaren dat we meer zijn dan ons denken en voelen.
Als we mediteren creëren we een veilige, open ruimte waarin je geest kan ontspannen en kan waarnemen.
Je hebt alles in je om helder te kunnen zien, horen en denken.
Je bent groter, wijzer en stabieler dan je denkt.     


Inner source, healing source.
Dear Friends, 

When you are on a ship in a storm at sea, it can be a dangerous and frightening experience. Still the crew and captain (M/F) manage to bring the ship safely into harbor. They have learned to handle te storm, to trust the ship, the sea and wind and on themselves and each other. All their experience, their insight and connectedness helps them to live through this dangerous situation.

The metaphor of the storm needs no further explanation, we feel that every day. On many fronts we will have to act together with insight and trust.
You can use the Dharma as an inner source and a compass. By coming home to yourself you can feel the connection and your Buddha nature. We are together and there is wisdom inside you.

In the ancient Sutra's this wisdom is represented in the metaphor of an enlightened person (Bodhisattva) that has fully realized a certain quality. As a demonstration that these are human qualities, that are also present in you and me.
This weekend I was reminded of Bodhisattva Kshitigarbha, who wanted to stay with people that are suffering and were living in hell. "I will not rest before the last living being is released from the hell they are living in. "
This quality of Kshitigarbha is a human quality and is present in all of us.

Working on peace is homework, we can take care of our home, for ourselves and for the other. We can work on inner peace and support an encourage each other.

You can give the world your gift of your stability, your freedom, your compassion and your freshness.

Monday night we will have an online meditation via ZOOM and an possibility to be together in the "Schatkamer"

I wish you a beautiful weekend full of wonder, compassion and trust.
Hans

Mondayevening Our Sangha meeting is in 'on-line' pls mail for the link:

Also we can meet physically (max 8 people) at:
"De Schatkamer"
Mimosaplein 2
Eindhoven

The format of this evening 
19h30: arriving and 'tea'
20h00  Introduction of the theme
Guided meditation, Silent meditation,
ca 21h00.  dharma-sharing
ca 21h30  Closing, 

In meditation we can practice and experience that your insight is there, just stop and allow it to manifest.
You are bigger, wiser and more stable than you think.            


             
                     

Sunday, September 20, 2020

Inner peace - Innerlijke vrede

 Inner peace - Innerlijke vrede

Sangha avond
Monday Sep 21, 2020   (English below)


Beste vrienden,

Kun je tot vrede komen met je omgeving als er in jezelf een oorlog woedt?

Retorische vragen voelen altijd een beetje ongemakkelijk, een goede vraag houdt ons een spiegel voor.
Ik ben overtuigd dat het werken aan vrede begint met de vrede in jezelf te vinden.

Ik heb lang geprobeerd om mijn innerlijke vrede te bereiken door aan de buitenwereld te trekken en te duwen. Door me aan te passen, door me te verzetten, door te negeren, te vluchten, harder mijn best te doen.
Dit had helaas gering of tijdelijk resultaat. Blijvend effect heeft het als je de stabiliteit en de vrede in jezelf kunt aanraken en vandaar uit de relatie met de wereld te bekijken.

Het is erg pijnlijk om te zien dat mensen door deze strijd met de buitenwereld in de problemen komen. Doordat ze zich verdoven met alcohol of drugs; doordat ze vluchten in afleiding of eigen bubble is de stap klein naar cynisme, depressie of agressie. 

Een aantal inzichten helpen je om je perspectief te veranderen:
Je bent niet je emotie, emoties zijn te gast in je bewustzijn, ze komen en gaan. Je bent groter en stabieler dan je denkt. Je hoeft niet mee te gaan met de emotie.

Jij en de ander zijn niet twee en niet een, we zijn verweven, we zijn deel van elkaars leven en delen dit leven. Kun je jezelf in de ander zien en de ander in jou?

Het verleden is voorbij en de toekomst is er nog niet. Je kunt in je bewustzijn een filmpje van een gebeurtenis in het verleden opnieuw afspelen en de emotie komt weer terug. Echter de personen in het filmpje bestaan niet meer. Jij bent veranderd, de ander is veranderd, je bent ieder moment nieuw en vrij. Ieder moment is een nieuw moment.

Werken aan vrede is huiswerk, we kunnen ons thuis verzorgen, voor onszelf en voor de ander. We kunnen samen aan innerlijke vrede werken en elkaar steunen en bemoedigen.


Jij kunt de wereld een cadeau geven: Je stabiliteit en vrijheid, je compassie en je frisheid.

Vanuit de Sangha leveren we ook een bijdrage aan activiteiten voor vrede in Eindhoven. Zo is er op 26 september een wandeling op het vredespad in Eindhoven. Waarin bezinning op wat betekent vrede voor jou uitwisseling met andere mensen ontmoet. Als je wilt deelnemen vind je hier meer informatie.

Maandagavond komen we via de ZOOM verbinding bij elkaar en fysiek bij elkaar in de Schatkamer.

Ik wens jullie vrijheid, compassie en vertrouwen
Hans

Je bent welkom in de Schatkamer en online
Deze bijeenkomst vindt Maandag avond plaats online via link:
Door een mail te sturen kun je de link ontvangen

De indeling van de avond is:
19.30: aankomen, ontmoeting en thee
20h00   Introductie van het thema
Geleide meditatie, stille meditatie, 
ca 21h00.  dharma-sharing
ca 21h30  afsluiting 


Wanneer we mediteren hebben we een gelegenheid om te oefenen, om te ervaren dat we meer zijn dan ons denken en voelen.
Als we mediteren creëren we een veilige, open ruimte waarin je geest kan ontspannen en kan waarnemen.
Je hebt alles in je om helder te kunnen zien, horen en denken.
Je bent groter, wijzer en stabieler dan je denkt.             


Inner peace
Dear Friends, 

Can you come to peace with your environment, when there is a war raging inside you?

Rhetoric questions always feel uneasy, but good questions hold up a mirror to us.
I am convinced that working on peace starts with finding peace inside yourself.

I have long tried to reach inner peace by pushing and pulling to the outside world, By adapting, by resisting by ignoring, by fleeing, by trying harder. This had only limited or temporary result. Lasting effect will come when you can touch the stability and peace inside yourself and from there look at the relationship you have with the rest of the world. This is explicitly not surrendering to the chaos and the pain, reaching our inner peace is coming home to yourself, taking care of yourself and realizing how beautiful and free you are.

A number of insights can help you shift the perspective:
You are not your emotion. Emotions are a guest and they come and go. You do not have to be swept away by your emotions.

You and the other are not two and not one, we are intertwined, we are part of each others life and we share this life together.

The past is gone and the future is not there yet. In your consciousness you can rerun the movie of a past event and the emotions are there instantaneously. However the persons in that movie do no longer exist. You have changed, the other has changed. You are new and free in every moment. Every moment is a new moment.

Working on peace is homework, we can take care of our home, for ourselves and for the other. We can work on inner peace and support an encourage each other.

You can give the world your gift of your stability, your freedom, your compassion and your freshness.

In our Sangha we practice this connection between inside and outside. We make every effort to bring this practice into daily life with the energy of mindfulness. Our Sangha also contributes to activities for peace in Eindhoven. For example, on September 26 there is a walk on the vredespad in Eindhoven. In which reflection on what does peace mean to you meets exchange with other people. If you want to participate, you will find more information here.

Monday night we will have an online meditation via ZOOM and an possibility to be together in the "Schatkamer"

I wish you a beautiful weekend full of wonder, compassion and trust.
Hans


Monday evening Our Sangha meeting is 'on-line' , pls mail for the link.

Also we can meet physically at:
"De Schatkamer"
Mimosaplein 2
Eindhoven

The format of this evening 
19h30: arriving and 'tea'
20h00  Introduction of the theme
Guided meditation, Silent meditation,
ca 21h00.  dharma-sharing
ca 21h30  Closing, 

In meditation we can practice and experience that your insight is there, just stop and allow it to manifest.
You are bigger, wiser and more stable than you think.                         
             

Saturday, September 12, 2020

Waking up for every wonderful moment/wakker worden voor elk wonderlijk moment-Sangha meeting 14 September 2020

Als je wilt deelnemen, stuur ons een mail, dan sturen we je een link/ if you want to join us, send us an e-mail; we will send you a link to join us at Zoom.


Wakker worden voor dit moment


Monday September 14th, 2020   (English below)
 

Don’t go outside your house to see the flowers
My friend, don’t bother with that excursion.
Inside your body there are flowers.
One flower has a thousand petals.
That will do for a place to sit.
Sitting there you will have a glimpse of beauty
Inside the body and out of it,
Before gardens and after gardens.
 
Kabir


Beste vrienden,

Vandaag heb ik een wandeling gemaakt door een prachtig bos met mijn partner. Het is voor ons een bijzondere plek.
Ergens gedurende de wandeling werd het een loopmeditatie. Ik voelde me meer en meer verbonden met de omgeving waarin ik liep. Een prachtige combinatie van stilte, de kracht van de boom, de wortels die zich uitstrekken over het pad. Een grote zwarte kever die op zijn eigen tempo de snelweg van de wandelaars probeerde over te steken. Ik was het meest geraakt toen ik ontdekte dat ik steeds rechterop ging lopen, alsof de kracht van de boom in mij wakker werd.
Groot gevoel van verwondering. Er is niet veel voor nodig om de verbondenheid van het interzijn te beleven.
 
Deze ervaring herinnert me eraan dat het er al is. Ik hoef het niet te zoeken, ik hoef niet iets te laten, ik hoef me niet in te spannen. Ik word uitgenodigd het toe te laten. Dit moment, wonderlijk moment. Kijk met aandacht achter de sluier van je gewoonte.
Dit soort momenten zijn als wekkers: ze nodigen je uit je ogen open te doen het het licht te zien van een nieuwe dag. Het is niet een moment. Vlak voordat ik deze uitnodiging ging schrijven kwam ik het bovenstaande gedicht van Kabir weer tegen.

Ik nodig jullie van harte uit om samen te oefenen om meer open te worden voor het wonder van het leven dat zich aandient in dit moment.Ik wens jullie verbinding met het wonder van het leven.
Joost.
 

En je bent welkom in de Schatkamer en online

De indeling van de avond is:
19.30: aankomen, ontmoeting en thee
20h00   Introductie van het thema
Geleide meditatie, loop meditatie, stille meditatie, 
ca 21h00.  dharma-sharing
ca 21h30  afsluiting 


Wanneer we mediteren hebben we een gelegenheid om te oefenen, om te ervaren dat we meer zijn dan ons denken en voelen.
Als we mediteren creëren we een veilige, open ruimte waarin je geest kan ontspannen en kan waarnemen.
Je hebt alles in je om helder te kunnen zien, horen en denken.
Je bent groter, wijzer en stabieler dan je denkt. 

/var/folders/zd/my1mw3zn681345zkt2rgxm1h0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/abfdfb10-b6ba-42b9-8f54-7f20dc8f8a0a.jpg

Waking up for the wonder of this moment
 

Don’t go outside your house to see the flowers
My friend, don’t bother with that excursion.
Inside your body there are flowers.
One flower has a thousand petals.
That will do for a place to sit.
Sitting there you will have a glimpse of beauty
Inside the body and out of it,
Before gardens and after gardens.
 
Kabir


Dear Friends

This Saturday, I made a walk through  a wonderful forest with my partner. This forest is a special place for us.
At some time during this walk, this regular walk transformed in a walking meditation. With each step, I felt more and more connected to this environment. An inspiring joining together of the silence, the raising power of the tree, the roots that emerged under my feet on the path. A large black beetle that crossed the highway of the wanderers in its own pace. I was filled with a feeling of respect and wonder. At one moment I became aware that I was trying to walk more upright, asif the energy of the tree waked up in me. There is not much needed to feel the interconnectedness from interbeing. There was no effort at all.
 
This experience reminded me that it is already all there. There is no need to search for it, it is not necessary to stop doing something. No effort needed. There is an invitation to be aware of it in every moment. This moment, a wonderful moment. Just look behind the veil of your habit energy.
These moments are like an alarm clock in the morning: they invite you to open your eyes to see the light of a new day with fresh eyes. It is not just one moment. Just before creating this invitation, I came across the poem of Kabir at the beginning of this invitation.

I invite you to join us in the practice to become more open, more awake for this wonder of life that is there for us in every moment.

I wish you a peaceful Sunday
Joost.
 

/var/folders/zd/my1mw3zn681345zkt2rgxm1h0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/58163bf3-5c27-4303-9c24-a3adb326aede.jpg

 
 

Sunday, September 6, 2020

Sangha meeting: vrede beoefenen-practicing peace 7 september 2020

Vrede beoefenen- practicing peace.

Monday September 7th, 2020   (English below)

I close my eyes
I enter a wonderful place.
I open my eyes.
I see and hear cries and pain
I believe that one day
My dream of a peaceful world will come

 
Thy Anh Duong, San Francisco, 11 jaar.

Als je onze bijeenkomst wil bijwonen, stuur ons een mail. Je krijgt een link om deel te nemen.
 
Beste vrienden,
 
Soms kunnen woorden van een ander je in beweging brengen. Dinsdagochtend las ik dit gedicht. Hij heeft het geschreven in het kader van een schoolproject in San Francisco: wat betekent vrede voor jou.
Ik ontdekte elke keer dat ik het las een nieuwe betekenis. Het voedde mijn vertrouwen dat er diep in ons, op een plek die we ‘Thuis’  noemen of “Boeddha-natuur’ een bewustzijn is dat er vrede mogelijk is.
Zijn tekst geeft me een nieuwe manier om te oefenen met het inzicht ‘vrede in jezelf, vrede in de wereld’.
 
Vrede. Grote uitdaging. Vrede hebben met de dingen om je heen, dat ze zijn zoals ze zijn. Een grondhouding van openheid hebben, van begrip en compassie. Hoe breng je die innerlijke vrede naar buiten? Op welke manier draag je vrede uit in je denken, spreken en handelen?
 
Ik verplaats me in deze jongen. Hij sluit zijn ogen en maakt contact met de bron van innerlijke vrede in hem. Hij open zijn ogen en ziet niet-vrede in de wereld om hem heen. Wat kun je dan doen? Je ogen weer sluiten? Op staan en een kleine bijdrage leveren in je handelen zodat de situatie die je in jezelf voelt een beetje dichter bij kunt brengen?
 
In onze Sangha beoefenen we deze verbinding tussen binnen en buiten. We spannen ons in om die beoefening met aandacht in het dagelijks leven in te brengen. Vanuit de Sangha leveren we ook een bijdrage aan activiteiten voor vrede in Eindhoven. Zo is er op 26 september een wandeling op het vredespad in Eindhoven. Waarin bezinning op wat betekent vrede voor jou uitwisseling met andere mensen ontmoet. Als je wilt deelnemen vind je hier meer informatie.
 
Ik nodig je uit om op jouw manier te oefenen en je aandacht te verbinden met de vrede in jou, de vrede die je om je heen ziet of wilt zien. De plaats waarop je mediteert is de ontmoetingsplaats tussen begrip, inzicht en compassie en jouw handelen in het dagelijks leven. Laten we oefenen om dat een ontmoeting in vrede te laten zijn.

Maandagavond komen we via de ZOOM verbinding bij elkaar en fysiek bij elkaar in de Schatkamer.

Ik wens jullie een een vredevolle zondag.
Joost.
 


De indeling van de avond is:
19.30: aankomen, ontmoeting en thee
20h00   Introductie van het thema
Geleide meditatie, loop meditatie, stille meditatie, 
ca 21h00.  dharma-sharing
ca 21h30  afsluiting 


Wanneer we mediteren hebben we een gelegenheid om te oefenen, om te ervaren dat we meer zijn dan ons denken en voelen.
Als we mediteren creëren we een veilige, open ruimte waarin je geest kan ontspannen en kan waarnemen.
Je hebt alles in je om helder te kunnen zien, horen en denken.
Je bent groter, wijzer en stabieler dan je denkt. 
Practicing peace
I close my eyes
I enter a wonderful place.
I open my eyes.
I see and hear cries and pain
I believe that one day
My dream of a peaceful world will come

 
Thy Anh Duong, San Francisco, 11 years.
 
Dear friends
 
Sometimes someone else's words can touch your heart deeply. Tuesday morning, I read this poem. He wrote it as part of a school project in San Francisco: What does peace mean to you. 
I discovered a new meaning every time I read it. It fueled my confidence that deep within us, in a place we call "Home" or "Buddha Nature", there is a consciousness that peace is possible. 
His text gives me a new way to practice the insight 'peace in yourself, peace in the world'.
 
Peace. Great challenge. To have peace with the things around you, that they are the way they are. To have a basic attitude of openness, understanding and compassion. How do you bring out that inner peace? How do you convey peace in your thinking, speaking and acting?
 
I try to see things from his perspective. He closes his eyes and makes contact with the source of inner peace within him. He opens his eyes and sees non-peace in the world around him. What can you do then? Close your eyes again? Get up and make a small contribution in your actions so that you can bring the situation you feel inside yourself a little closer?
 
In our Sangha we practice this connection between inside and outside. We make every effort to bring this practice into daily life with the energy of mindfulness. Our Sangha also contributes to activities for peace in Eindhoven. For example, on September 26 there is a walk on the vredespad in Eindhoven. In which reflection on what does peace mean to you meets exchange with other people. If you want to participate, you will find more information here.
 
 
I invite you to practice  at your own way and connect your awareness with the peace within you, the peace that you see or want to see around you. The place where you meditate is the meeting place between understanding, insight and compassion and your actions in daily life. Let's practice to make this a  peacefull encounter.

I wish you a peaceful Sunday
Joost.
 
The format of this evening 
19h30: arriving and 'tea'
20h00  Introduction of the theme
Guided meditation, Silent meditation, walking meditation
ca 21h00.  dharma-sharing
ca 21h30  Closing, 
In meditation we can practice and experience that your insight is there, just stop and allow it to manifest.
You are bigger, wiser and more stable than you think.
Onze sangha is een open groep, gericht op bezinning en beoefening.
We baseren ons op het gedachtengoed en de beoefening van Thich Nhat Hanh, de Stichting Leven in Aandacht, Cuong Lu en anderen.
We zijn zoekend op weg naar een balans tussen verdieping en praktische beoefening.
We willen het mogelijk maken dat je als beginner voor de eerste keer kunt aansluiten. We hebben er begrip voor dat je niet elke keer kunt of wilt komen en streven er naar om het mogelijk te maken elke avond in te stappen, ook al werken we met een langer lopend thema. Voor meer achtergrond bij de onderwerpen: http://ehv-uni-sangha.blogspot.com/
 

Sunday, August 30, 2020

Sangha beoefening: het onderzoeken van aarzeling om te delen of uit te spreken maandag 31 Augustus 2020

Beste lezer,

stuur ons een mail als je wilt deelnemen; we sturen je dan een link.

Een drempel om te delen - a threshold in sharing.

Sangha avond
Monday Aug 31, 2020   (English below)

Beste vrienden,

Onze Sangha is in de kern een open ruimte en ontmoetingsplaats om inzicht en compassie te oefenen. Samen vormen we die Sangha.
Een Sangha-avond is niet vanzelfsprekend. We werken samen, zoals de cellen in een lichaam, om het tot een levende oefenplaats te maken.
Een Sangha avond kan, net zoals veel andere oefeningen, tot een gewoonte worden. Schijnbaar wel van-zelf-sprekend.
Je wordt je daar pas bewust van als er iets gebeurt, als iemand er iets van zegt of als iemand een vraag stelt. Een wake-up call.
We werden ons bewust van de waarde van onze Sangha-beoefening aan het begin van de Corona-crisis. We hebben een onlinevorm gevonden en een extra avond invulling gegeven.
 
Nu werden we wakker gemaakt door de vraag van de Stichting Leven in Aandacht. Hoe gaan wij om met mogelijke klachten die deelnemers aan onze avonden hebben? Hoe verhouden we ons tot de wereld om ons heen?
 
Een klachtenprocedure is, in de een of andere vorm, misschien nodig. Als we dieper kijken kunnen we een vraag ontdekken. Als iemand met iets zit, kan hij of zij het toch gewoon inbrengen in de ruimte om te delen van onze avond?
Misschien is er een aanleiding waardoor iemand zich niet meteen uitspreekt. Het is goed om dat te onderzoeken. De gewoonte van het niet uitspreken, het inslikken.
 
Ik ga ervan uit dat we allemaal wel eens een situatie hebben meegemaakt waarin er iets was waardoor we niet ter sprake brachten wat eigenlijk wel nodig was. We hebben er wellicht van geleerd, omdat je ontdekte dat het voor-je-uitschuiven het lijden niet kleiner, maar groter maakte. Nu moet je niet alleen dat wat je moeilijk vindt uitspreken maar ook nog eens uitleggen waarom je het niet direct of open hebt gedaan.
 
Mijn voorstel is om hiervoor aandacht te hebben en bij stil te staan. Deze ‘gewoonte-energie’  te onderzoeken. Daardoor oefenen we compassie en begrip die het samen-Sangha zijn als open oefenplek. Het voedt ook ons vermogen om een beginning a-new sangha avond te kunnen doen. Het stimuleert ons om deze vorm van diep luisteren en liefdevol spreken in ons dagelijks leven te oefenen.
 
We gebruiken verschillende manieren va oefenen. Sommigen nemen deel aan de Sangha-ontmoeting in de Sangha, sommigen sluiten aan via Zoom, anderen mediteren en oefenen op hun eigen plaats en tijd. Anderen lezen deze uitnodigen en dragen dit thema in hun hart en handelen gedurende de week. Dit zijn allemaal uitdrukkingen van onze Sangha gemeenschap. Ik hoop dat je kunt voelen dat je van harte uitgenodigd bent om deel te nemen op een manier die jou voedt.

Maandagavond komen we via de ZOOM verbinding bij elkaar en fysiek bij elkaar in de Schatkamer.

Ik wens jullie een bijzondere, ontspannen zondag.
Joost.
 

En je bent welkom in de Schatkamer en online

De indeling van de avond is:
19.30: aankomen, ontmoeting en thee
20h00   Introductie van het thema
Geleide meditatie, loop meditatie, stille meditatie, 
ca 21h00.  dharma-sharing
ca 21h30  afsluiting 


Wanneer we mediteren hebben we een gelegenheid om te oefenen, om te ervaren dat we meer zijn dan ons denken en voelen.
Als we mediteren creëren we een veilige, open ruimte waarin je geest kan ontspannen en kan waarnemen.
Je hebt alles in je om helder te kunnen zien, horen en denken.
Je bent groter, wijzer en stabieler dan je denkt. 
Individual and Community
Dear Friends, 

Our Sangha is at its core an open meeting space  to practice insight and compassion. Together we form that Sangha. 
A Sangha evening cannot be taken for granted. We work together, like the cells in a body, to make it a living practice site. 
A Sangha evening, like many other practices, can become a habit. Apparently self-explanatory. 
You only become aware of this when something happens, when someone says something about it or when someone asks a question. A wake-up call. 
We became aware of the value of our Sangha practice at the beginning of the Corona crisis. We have found an online form and have organized an extra evening.
 
Now we were awakened by the question from the stichting Leven in Aandacht. How do we deal with possible complaints that participants may have in our evenings? How do we relate to the world around us? 
 
A complaints procedure, in one form or another, may be necessary. If we look deeper we can discover a question. If someone has a problem, he or she can just bring it into the room to share our evening? 
Perhaps there is a reason why someone does not speak up immediately. It is good to look deeply into this. The habit of not speaking, swallowing.
 
Ik ga ervan uit dat we allemaal wel eens een situatie hebben meegemaakt waarin er iets was waardoor we niet ter sprake brachten wat eigenlijk wel nodig was. We hebben er wellicht van geleerd, omdat je ontdekte dat het voor-je-uitschuiven het lijden niet kleiner, maar groter maakte. Nu moet je niet alleen dat wat je moeilijk vindt uitspreken maar ook nog eens uitleggen waarom je het niet direct of open hebt gedaan.
 
Mijn voorstel is om hiervoor aandacht te hebben en bij stil te staan. Deze ‘gewoonte-energie’  te onderzoeken. Daardoor oefenen we compassie en begrip die het samen-Sangha zijn als open oefenplek. Het voedt ook ons vermogen om een beginning a-new sangha avond te kunnen doen (zie link, nog zoeken). Het stimuleert ons om deze vorm van diep luisteren en liefdevol spreken in ons dagelijks leven te oefenen.
 
 
I assume that we have all been in situations when there was something that prevented us from bringing up what was actually needed. We may have learned from it, because you found that postponing didn't lessen suffering less, but made it larger, deeper maybe. Now you not only have say what you find difficult, but also explain why you did not expressed it directly or openly. 
 
My proposal is to inquire this mindfully to and reflect on this. To explore this 'habit energy'. Thus, we practice compassion and understanding that is the fundament in our Sangha together as an open place of practice. It also nourishes our ability to do a beginning a-new sangha evening. It stimulates us to practice this form of deep listening and loving speaking in our daily life.
 
We have different forms. Some of us will join the live-Sangha in de Schatkamer, some of us will join via Zoom, some of us will practice and meditate on their own. Some of us will read this invitation and carry it in their heart during the week. All these are expression of our Sangha community. I hope you can feel that you are all invited to join us in a way that nourishes you.

Monday night we will have an online meditation via ZOOM and an possibility to be together in the "Schatkamer"

I wish you a wonderful, relaxed Sunday.
Joost
 

Saturday, August 15, 2020

Habit-energies and Values, Individual and Collective. Sangha evening Aug-17 , '20

 Gewoonte-energie en Waarden, Individueel en Collectief

Sangha avond
Monday Aug,17, 2020   (English below)

Beste vrienden,

'De maatschappij dat zijn wij' kan als een open deur of als een cliché worden gehoord. Maar als je het even tot je laat doordringen (in het licht van de oefeningen die we de afgelopen weken hebben gedaan), zie je dat het een verweven samenspel is dat twee richtingen opgaat.
Wij vormen de maatschappij en de maatschappij vormt ons.
Onze samenleving is een wir-war van individuele wensen, zorgen, handelingen, beleving, belangen, vrijheden en begrenzingen.
Er is een cultuur en levenswijze ontstaan en we hebben als gemeenschappen landsgrenzen en regels opgesteld.

De afgelopen weken hebben we gekeken naar onze persoonlijke gewoontepatronen en naar ons persoonlijk handelen. We hebben gereflecteerd op persoonlijke aandacht oefening. Een persoonlijke keuze een persoonlijke ethiek of moraal geworteld in waarden.

Maandag zullen we samen mediteren op collectief en individueel vanuit de beleving van interzijn.
Ik bescherm en verzorg mezelf en ik bescherm en verzorg de ander,
de ander beschermt en verzorgt zichzelf en de ander beschermt en verzorgt mij. 

Maandagavond komen we via de ZOOM verbinding bij elkaar en fysiek bij elkaar in de Schatkamer.

Ik wens jullie verwondering, compassie en vertrouwen
Hans

je bent welkom in de Schatkamer en online (pls mail voor de link)

De indeling van de avond is:
19.30: aankomen, ontmoeting en thee
20h00   Introductie van het thema
Geleide meditatie, stille meditatie, 
ca 21h00.  dharma-sharing
ca 21h30  afsluiting 


Wanneer we mediteren hebben we een gelegenheid om te oefenen, om te ervaren dat we meer zijn dan ons denken en voelen.
Als we mediteren creëren we een veilige, open ruimte waarin je geest kan ontspannen en kan waarnemen.
Je hebt alles in je om helder te kunnen zien, horen en denken.
Je bent groter, wijzer en stabieler dan je denkt.       
Habit-energies and Values, Individual and Collective 
Dear Friends, 

'Society is us' can be read as a cliché, however when you look deeply in the light of interbeing, you can see that it is an intricate interplay that goes in two directions.
We form society and society forms us.
Our society is a buzz and turmoil of individual wishes, fears, concerns, actions, experiencing, interests, liberties and boundaries.
Culture and lifestyle has formed and we have as communities created borders and rules.

The past weeks we have meditated on our personal habit energies and our personal actions. We have reflected on personal mindfulness trainings. A personal choice, a personal ethic or moral rooted in values.

Monday evening we will meditate on collective and individual in the light of interbeing.
I protect and take care of myself and I protect and take care of the other,
The other protects me and takes care of the self, the other protects and takes care of me.

Monday night we will have an online meditation via ZOOM and an possibility to be together in the "Schatkamer"

I wish you a beautiful weekend full of wonder, compassion and trust.
Hans

   Mondayevening Our Sangha meeting is in 'on-line' (pls mail for the link)
Also we can meet physically at:
"De Schatkamer"
Mimosaplein 2
Eindhoven

The format of this evening 
19h30: arriving and 'tea'
20h00  Introduction of the theme
Guided meditation, Silent meditation,
ca 21h00.  dharma-sharing
ca 21h30  Closing, 

In meditation we can practice and experience that your insight is there, just stop and allow it to manifest.
You are bigger, wiser and more stable than you think.                

Sunday, August 2, 2020

Sangha bijeenkomst 3 augustus: je eigen aandachtsoefening.

Je eigen aandachtsoefening
Sangha avond
Monday August 3th, 2020   (English below)


Beste vrienden,
 
Ieder van ons loopt zijn eigen pad. Aan het einde van de dag zijn we over sommige handelingen tevreden en over andere dingen minder tevreden. We oefenen in het dagelijks leven met aandacht en compassie om bewust te handelen en onze gewoonte-energieën kunnen herkennen en indien nodig ombuigen.
 
We zijn begonnen met te kijken naar onze gewoontes. Een gewoonte-patroon ontdekken, waarnemen is al heel wat. Bijvoorbeeld dat je na het eten vaak ontdekt: ik heb weer meer gegeten dan ik me had voorgenomen. Je loopt weg van een gesprek en beseft dat je veel over jezelf gepraat hebt, niet zoveel aandacht voor de ander hebt.
Oefenen in aandacht is dan allereerst: kijk er met een open hart naar. Met compassie. Probeer het oordeel, de spijt, de gedachte: ‘zo ben ik nu eenmaal te voelen’ en los te laten.
Dat geeft inzicht in het lijden dat de gewoonte nu veroorzaakt, de oorzaak van dit concrete lijden.
 
Dan kun je met aandacht gaan oefenen in de volgende stap. Je kunt je verbinden met het voornemen wat je hebt om deze gewoonte te transformeren. Daarbij kun je de inzichten uit het Boeddhisme gebruiken. Zoals in de Vijf Aandacht oefeningen. Een andere benadering zijn de Veertien Aandacht oefeningen. Hulpmiddelen die het verband benoemen van het lijden veroorzaakt door de gewoonte, het inzicht dat er kan zijn, je concrete voornemen en de bijdrage aan de verandering in de wereld. De aandacht oefeningen geven inzicht in het grote verband. Klik op de link zodat je de structuur van de oefeningen kunt zien.
 
Je kunt eerst heel dicht bij je zelf beginnen. Je eigen aandacht oefening benoemen. Niet de algemene eerbied voor het leven, maar heel concreet, in dit moment. 
Je kunt je verbinden met je eigen inzicht. Je eigen onderzoek. Je bent niet (meer) blij met de gewoonte. Wat wil je anders? 
Ik merk soms dat ik teveel aan het woord ben. Ik heb de gewoonte opgemerkt, ik heb een eerste zicht en begrip waar die gewoonte vandaan komt. Kan ik die gewoonte loslaten zodat er ruimte komt voor iets nieuws, wat nu beter werkt? Wat wil ik nu aan mijn denken, mijn woorden, mijn handelen, die samen de gewoonte vormen veranderen? En waarom?
 
Deze week las ik een motto van Gandhi: Be te change you want to see in this world. Ben (of word?) de verandering die je in de wereld wil zien. Als ik naar de wereld rondom mij heen kijk wil ik een heleboel dingen anders. 
 
Ik realiseer me dan, zo af en toe, dat er onder het volle bladerdak van mijn gewoontes een boom zit. Mijn kern. Mijn boeddha natuur.
En dat ik met een wind van zachte, liefdevolle aandacht de bladeren in de herfst, als ze niet meer nodig zijn, er vanaf kan blazen zodat de kern overblijft. Stapje voor stapje. Blad voor blad. Gandhi was een gewoon mens. Zoals jij en ik. Ook hij had gewoontes. Hij heeft er met compassie naar gekeken, het verlangen eronder gezien en een stap gezet.
 
Tijdens onze ontmoeting in de Sangha wil ik je uitnodigen om met een open hart naar je gewoonte te kijken, in jezelf te voelen wat je anders zou willen en wat je eerste stap kan zijn.
Terugkeren tot je adem, tot dit moment, zoekend verbinding maken met je oprechte voornemen en jezelf voeden met het inzicht van de stap die je wilt zetten. Je gewaarworden van een nieuwe mogelijkheid van denken, spreken, handelen. Met vallen en opstaan.

Ik wens je een vredevolle zondag,
Joost Vriens
 
 


 

Afbeelding met person, shirt, vasthouden

Automatisch gegenereerde beschrijving

Your own mindful practice 

Dear Friends,
 
Each of us walks our own path. At the end of the day, we are satisfied with some actions and less satisfied with others. In daily life we 
​​practice with mindfulness and compassion to act consciously and to be able to recognize and if necessary, bend our habit energies. 
 
We started looking at our habits. Discovering a habit pattern is an important first step. For example,  you often notice after dinner: I have eaten more than I intended. You walk away from a conversation and realize that you have talked a lot about yourself, not paying so much attention to the other. 
Practicing awareness is first of all: look at it with an open heart. With compassion. Notice the judgement, the regret, the thought:  ‘that's just how I am’  as clouds and let them float away.
In this way, you can have a clear insight into the suffering that the habit now causes.
 
 
Then you can practice the next step. You can connect with the intention you have to transform this habit. You can use the insights of your mindfulness practices. As in the Five Mindful Practices. Another approach: Fourteen Mindful Practices. Tools that identify the connection of the suffering caused by the habit, the insight that there may be, your concrete intention and the contribution to the change in the world. If you're interested, click on the link.
 
You can start very close to yourself. Make your own mindful practice. Not reverence for life in general, but your life, this moment.
You can connect with your own insight. Your own inquiry. You are no longer happy with the habit. What is the root of your longing to change?
 
I sometimes notice that I am talking too much. I have noticed the habit, I have a first insight and understanding where that habit comes from. Can I let the habit go and make space for something new that fits better with my intentions?h What do I want to change in my thinking, my words, my actions, which together change the habit? And why? 
 
This week I read a motto of Gandhi: ‘Be the change you want to see in this world.’
When I look at the world around me, I want a lot of things to change. Of course, I want to contribute to a change. Just like the five Mindfulness Practices. But where to begin? 
 
I realize now and then that there is a tree under the full canopy of my habits. My core. My Buddha nature.
And with a wind of gentle, loving awareness I can blow the leaves off in autumn, when they are no longer needed, so that the core remains. Step by step. Leaf by leaf. 
Gandhi was an ordinary person. Like you and me. He also had habits. He looked at it compassionately, saw the desire underneath and took a step.
 
I would like to invite you to look at your habit with an open heart, to feel within yourself what you would like differently and what your first step may be at our Sangha evening this Monday.
Returning to your breath, to this moment, seeking to connect with your sincere purpose and feeding yourself with the insight of the step you want to take. You become aware of a new possibility of thinking, speaking, acting. With trial and error.
 
I wish you a peaceful Sunday,
Joost Vriens
 
 
 
 

 

Afbeelding met fles, teken, zitten, paal

Automatisch gegenereerde beschrijving