Saturday, September 27, 2014

Observing our thoughts and emotions

 wordt weergegeven


Dear Friends,

Monday we will have our regular Mindfulness meditation evening in the Kapel.
Theme of the evening is Observing your thoughts and feelings.

On a daily basis many thoughts and feelings pass our mind.
Often we are not fully aware of our thoughts and emotions.
It happens that a thought or conviction stays with us for a long time and controls our thinking and actions without us recognizing it.
This can be for instance a fear or an aversion for something that is no longer there.
But also this fear or aversion can be a warning signal for something that really is dangerous.
The same hold for a preference or an affection; can we see our real motivation for this preference or affection?

Observing our thoughts and emotions in a neutral way without judgement, fully perceiving and recognizing in a loving and compassionate way helps us to be free. 
Helps us to see reality as it truly is

Doors will be open at 19h30 for tea and arriving
Meditation starts at 20h


Have a good weekend !
Hans

Wednesday, September 24, 2014




Hartsoetra   (http://www.aandacht.net/soetras/hartsoetra)

De prajnaparamita (het hart van het volmaakte inzicht) of hartsoetra wordt beschouwd als de kern van het mahayana onderricht. Het wordt in boeddhistische gemeenschappen overal ter wereld dagelijks gereciteerd.
De literatuur over de hartsoetra dateert van het begin van de christelijke jaartelling. Deze soetra wordt dus al zo’n 2000 bestudeert en uitgelegd. Sinds een eeuw is de tekst in het Engels beschikbaar en is de tekst ook naar het Nederlands vertaald.
Deze korte tekst (slechts 16 zinnen en een mantra) bevat eigenlijk alle inzichten uit andere soetras die handelen over het hart van volmaakt inzicht. Het is na een eerste lezing een wat moeilijk te begrijpen tekst. In het boekje ‘Vorm is leegte, leegte is vorm’ geeft Thich Nhat Hanh een zeer helder commentaar op deze soetra. De enigszins cryptisch aandoende tekst van de soetra zelf  wordt hierdoor een stuk begrijpelijker. En Thich Nhat Hanh komt in zijn lezingen regelmatig terug op het begrip ‘Interzijn’. Dit begrip heeft een direct verband met de hartsoetra.
De hartsoetra maakt onderdeel uit van veel van de ceremoniën in de (Plum Village) traditie.

Het Hart van de Prajnaparamita (Hartsoetra)

De Bodhisattva Avalokita,
Zich bewegende in de diepe stroom van de Bevrijdende Wijsheid,
Scheen licht op de vijf skandha's
En zag in dat ze leeg zijn.
Deze doorgronding verloste hem van al het lijden.

[Bell 1 x]
Luister Shariputra:
vorm is leegte en leegte is vorm.
Vorm is niet anders dan leegte, leegte is niet anders dan vorm.
Zo is het ook met gevoelens, waarnemingen, mentale vormingen en bewustzijn.

[Bell 1 x]
Luister Shariputra:
alle verschijnselen zijn van nature leeg.
Zij ontstaan noch vergaan,
zijn rein noch onrein en
nemen toe noch af.
Daarom is er in leegte geen vorm, geen gevoel,
geen waarneming, geen mentale vorming en geen bewustzijn.
Geen oog, oor, neus, tong, lichaam noch geest.
Geen vorm, klank, geur, smaak, tast, noch object van de geest.
Geen werelden van elementen (van ogen tot geestbewustzijn),
geen onderling afhankelijke oorsprongen en geen einde daarvan
(van onwetendheid tot dood en verval).
Geen lijden, geen oorzaak van lijden,
Geen einde aan lijden en geen pad.
Geen wijsheid en niets te verwezenlijken.

[Bell 1 x]
Omdat er niets te verwezenlijken is,
Ondervinden de Bodhisatva's, verankerd in de Bevrijdende Wijsheid,
geen belemmeringen in hun geest.
Vrij van belemmeringen, kennen zij geen angst,
bevrijden zich voorgoed van alle illusies en realiseren volmaakt Nirwana.
Dankzij deze Bevrijdende Wijsheid
Ervaren de Boeddha's van verleden, heden en de toekomst
de hoogste, ware en volmaakte verlichting.

[Bell 1 x]
Daarom is de Bevrijdende wijsheid,
de ultieme mantra, de ongeëvenaarde mantra,
de onomstotelijke waarheid
die al het leed vernietigt.
Laten we haar verkondigen:
Gegaan, gegaan, overgegaan, volledig overgegaan, ontwaakt, ontwaakt!

Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Svaha
Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Svaha
Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Svaha


-INTER-ZIJN-


Als je een dichter bent, zal je duidelijk zien dat er een wolk drijft in dit vel papier. Zonder een wolk komt er geen regen. Zonder regen kunnen de bomen niet groeien, zonder bomen kunnen we geen papier maken. De wolk is van wezenlijk belang voor het bestaan van papier. Als de wolk hier niet is, kan het vel papier hier ook niet zijn. Dus kunnen we zeggen dat de wolk en het papier inter-zijn. 'Inter-zijn' is een woord dat nog niet in het woordenboek te vinden is, maar als we het voorvoegsel 'inter-' combineren met het werkwoord 'zijn', hebben we een nieuw werkwoord: inter-zijn. Zonder wolk kunnen we geen papier hebben, dus kunnen we zeggen dat de wolk en het vel papier inter-zijn.
Als we nog beter naar dit vel papier kijken, kunnen we ook de zonneschijn erin zien. Als er geen zonneschijn is, kan het bos niet groeien. Eigenlijk kan er niets groeien. Ook wij kunnen niet groeien zonder zonneschijn. En zodoende weten we dat er zonneschijn in dit vel papier zit. En als we verder kijken, kunnen we de houthakker zien, die de boom heeft geveld en naar de fabriek heeft gebracht om er papier van te laten maken. En we zien ook de tarwe. We weten dat de houthakker niet kan leven zonder zijn dagelijks brood en daarom zit de tarwe, die zijn brood werd, ook in dit vel papier. En de vader en de moeder van de houthakker zitten er ook in. Als we op deze manier kijken, zien we dat dit vel papier niet zonder al deze dingen kan bestaan.
Als we nog dieper kijken, zien we dat we er zelf ook in zitten. Dit is niet moeilijk te vatten, omdat, als wij naar een vel papier kijken, het vel papier deel van onze waarneming is. Jouw geest zit hierin en de mijne ook. Dus kunnen we zeggen dat alles in dit vel papier zit. Je kunt niets aanwijzen dat er niet in zit: - tijd, ruimte, de aarde, de regen, de mineralen in de grond, de zonneschijn, de wolk, de rivier, de hitte. Alles co-existeert met dit vel papier. Daarom denk ik dat het woord inter-zijn in het woordenboek zou moeten worden opgenomen. 'Zijn' betekent inter-zijn. Zijn kun je niet zomaar in je eentje. Je moet wel ‘inter-zijn’ met alle andere dingen. Dit vel papier is er, omdat al het andere er is.
Stel dat we proberen één van deze elementen terug te brengen tot zijn oorsprong. Stel dat we de zonneschijn terugbrengen tot de zon. Denk je dat dit vel papier dan nog mogelijk is? Nee, zonder zonneschijn kan er niets zijn. En als we de houthakker terugbrengen tot zijn moeder, hebben we ook geen vel papier. Het is een feit dat dit vel papier louter en alleen bestaat uit 'niet-papier  elementen'. Als we deze niet-papier elementen terugvoeren tot hun oorsprong, kan er helemaal geen papier bestaan. Zonder 'niet-papier elementen', zoals geest, houthakker, zonneschijn enzovoort, zal er geen papier zijn. Hoe dun het velletje papier ook is, het hele universum zit erin.
…..
Uit: ‘Vorm in leegte, leegte in vorm’ HOOFDSTUK 2 van Thich Nath Hanh

Sunday, September 14, 2014

Empty of what ? A new translation of the Heart Sutra

Dear Friends,

This week Thay published a new translation of the Heart sutra.
As ever Thay tries to make these teachings concrete and applicable to every day life. So he felt that this 2000 years old text needed a new wording.

The Heart Sutra is the most important sutra in Buddhism
But for many of us it is sounds compicated and contradicting.

One of the lines is "Form is emptiness, emptiness is form"
But what is emptiness? and Thay has asked us Empty of what?

In  the Dharma talk from 2008 we hear Thay tell us his insight on how to understand these texts.
And to read these lines in the context of Interbeing
Which is now also reflected in the new translation of the Heart Sutra

Also attached is the invitation to the Day of Mindfulness (in dutch) next week.
there are still some places available.
Please forward that invitation to someone that might be interested.

Tomorrow the doors will be open at 19h30
Video starts at 20h00 and will take about 20 minutes,
After that we have a silent walking meditation and a sharing of our thoughts and experiences.
We close with informal tea

Have a good day!

Hans